logo_texto

Consideracions Xerais. Normativa. Prioridades. Consideracións previas. Previsións de datas. Uso das instalacións. Uso do material. Actuacións preventivas. Horarios. Recomendacións da RFEP.

PROTOCOLO DE VOLTA AOS ADESTRAMENTOS DURANTE O ESTADO DE ALARMA SANITARIA POLA COVID-19. GRUPO XUVENIL DE PIRAGÜISMO AS PONTES

Versión completa para descargar.

CONSIDERACIÓNS XERAIS E ACLARACIÓNS PREVIAS. FASE 1

- A práctica do piragüismo estará permitida unicamente aos padexeiros con licenza federativa vixente. 
- O acceso á auga dos cadetes e categorías inferiores só estará permitida si na mesma franxa horaria de adestramento hai unha persoa adulta presente. 
- Cada padexeiro deberá acudir ao embalse coa licenza federativa que permita a súa identificación. 
- Os padexeiros menores de idade poden ir acompañados dun adulto. 
- O acceso ao embalse pode realizarse en vehículo privado. 

ESTAS NORMAS SON DE OBRIGADO CUMPRIMENTO.
O incumprimento dalgunha das normas que abaixo se redactan, implicará automaticamente a denegación de adestramentos mentres dure o estado de alarma.
(Protocolo susceptible a cambios; poderá ser modificado segundo as ordes das autoridades sanitarias.)

Normativa de adestramentos durante a alerta sanitaria.

Introdución:

Na última declaración das autoridades anunciouse a posibilidade de que se poidan realizar adestramentos individuais en espazos abertos. O piragüismo é un deporte que se celebra ao aire libre, e polo tanto enténdese que se pode realizar a práctica do mesmo.

Consideracións previas:
- Ante calquera síntoma (tos, febre, dificultade para respirar, etc) que puidese estar asociada á covid-19, non se debe acudir ao club, ante esta situación tense que contactar coas autoridades sanitarias. 
- Si algún membro do club estivo en contacto ou convivindo con persoas con síntomas ou afectadas pola covid-19, debe esperar como mínimo 14 días antes de poder vir adestrar ao club.
- Cada padexeiro antes de saír de casa deberá tomarse a temperatura para asegurarse de que non ten febre.

Obxectivos:
Elaborar un protocolo de actuación para coordinar aos deportistas federados que queiran practicar o piragüismo. O protocolo terá como eixes principais: desinfección, control de aforo e quendas de entrada e saída.

Prioridades de entrada no club:
Para evitar a formación de grupos e coordinar a todo/as padexeiro/as que queiran adestrar, estableceranse dous grupos: 
- Grupo 1, serán os padexeiros maiores de idade e os cadetes. 
- Grupo 2, serán os padexeiros infantís e categorías inferiores. 

Previsión de datas de volta aos adestramentos: 
O grupo 1 (maiores de idade e cadetes) poderá volver aos adestramentos a partir do luns 11 de maio, e o grupo 2 (infantís e categorías inferiores) en canto se incorpore ao traballo o adestrador do club (probablemente cando a provincia entre na Fase 2 da desescalada ou no mes de xuño).

Uso das instalacións:  
O acceso ás instalacións do club quedará PROHIBIDO a toda persoa allea ao mesmo. 
Os vestiarios e o ximnasio permanecerán pechados ata que as condicións de seguridade sanitaria permitan a súa apertura. 
Desde o club intentaremos que o acceso ao edificio principal sexa o menor posible, simplemente para retirar o material de adestramento (piragua e pala). 

Normas de uso do material: 
- Unha vez finalizado o adestramento, cada padexeiro desinfectará a súa piragua e pala cunha disolución de hipoclorito sódico (lixivia ) nunha proporción de 20 ml por cada litro, e deixará o material na estante que lle corresponde. Nos kayaks é importante que se desinfecten ben a zona do repousapés, asento e a zona que vai diante do rompeolas. 
- As piraguas serán de uso individual, non poderán ser compartidas entre varios deportistas. 
- Na medida do posible cada padexeiro levara a súa pala para casa; de non ser posible deixarase desinfectada no seu lugar correspondente. 
  - Non se poderá compartir ningún tipo de material de aseo: toallas, chanclas, etc. 
- Non se poderán compartir bebidas entre deportistas, si algún deportista necesita hidratarse, terá que traer a súa propia bebida de casa. Recoméndase a estas persoas que traian as súas propias botellas, que as marquen dalgún xeito para identificar que son súas. 
- Con carácter xeral, ningún padexeiro poderá compartir material. Calquera material utilizado terá que ser desinfectado tras cada uso. 
- Os padexeiros de uso obrigatorio de chaleco levarano cada día a casa, ou procederán á súa desinfección tras cada uso. 

Actuacións preventivas: 
- Cada padexeiro antes de saír de casa deberá tomarse a temperatura para asegurarse de que non ten febre. 
- Aqueles padexeiros que teñan/necesiten entrar nalgunha das instalacións terá que facer unha desinfección das mans con xel hidroalcohólico á entrada da instalación, e recoméndase o uso de mascarilla. O xel estará a disposición do deportista. 
- No momento que se incorpore o adestrador terá que utilizar obrigatoriamente mascarilla e luvas. 
- Os deportistas terán que vir cambiados de casa. 
- Unha vez acabado o adestramento, o deportista non poderá utilizar as instalacións do club para cambiarse e terá que ducharse cada un na súa casa. 
- O deportista manterá sempre unha distancia mínima de seguridade dun mínimo de 2m. Esta distancia perimetral de 2 metros manterase mentres o deportista está en terra e unha vez baixe á auga esta distancia aumentarase a 4 metros. Queda prohibido ir á ola doutro padexeiro. 

Horarios e franxas: 
Cada deportista terá que realizar a «reserva» do horario o día anterior por medio do grupo de WhatsApp establecido para este fin. En canto ao horario é importante cumprir os horarios acordados e esíxese puntualidade.  
Establécense dúas franxas horarias: de 7:45 a 9:50 h e de 20:00 a 22:00 h. 
A incorporación aos adestramentos farase do seguinte xeito: no caso de asistir máis dun padexeiro ao adestramento na mesma mesma franxa horaria, para coller o material e embarcar-desembarcar manterase sempre a distancia de seguridade de 2 metros.  
Intentarase que na maioría das franxas horarias estea un adulto adestrando para que poidan asistir os cadetes. 

rfep

Consideracions Xerais. Normativa. Prioridades. Consideracións previas. Previsións de datas. Uso das instalacións. Uso do material. Actuacións preventivas. Horarios.

aspontes
deputacion
deporte
non
amigus
© Grupo Xuvenil | Ubicación | Aviso Legal |